DANSK VANDTEKNOLOGI BIDRAGER MED ETABLERINGEN AF NYT ERHVERVSFYRTÅRN

DANSK VANDTEKNOLOGI BIDRAGER MED ETABLERINGEN AF NYT ERHVERVSFYRTÅRN

Regeringen er opmærksom på, at vandsektoren rummer alle forudsætninger for at indtage en global styrkeposition, og etableringen af et erhvervsfyrtårn i region Midtjylland skal gøre Danmark til et verdensførende centrum for bæredygtig vandteknologi.

Danmark har en gylden mulighed for at realisere det unikke potentiale, som vand rummer, men det kræver fokuseret samarbejde samt ressourcer til forskning og udvikling. Danmark har allerede flere stærke virksomheder i sektoren, som bidrager med innovation og positiv forandring på den globale scene, der kontinuerligt øger momentum.

Nu støtter regeringen etableringen af et nyt erhvervsfyrtårn for vandteknologi, og tildeler 76 millioner kroner af REACT-midlerne fra EU, som gives af erhvervsministeriet. Fyrtårnet skal agere vækstlokomotiv for eksisterende SMV´er, styrke iværksættermiljøet og igangsætte partnerskabsprojekter mellem videninstitutioner, virksomheder og vandselskaber til løsning af globale udfordringer.

”Vi skal have fokus på grønt iværksætteri og via modnings- og acceleratorforløb som det nye erhvervsfyrtårn kan tilbyde, skabes et innovationsmiljø hvor den nyeste viden deles. Vi skal kontinuerligt styrke engagementet i grøn teknologiudvikling da dét kan sende Danmark på et sandt væksteventyr.” Udtaler Flemming Besenbacher, Næstformand, Water Valley Denmark.

Bag REACT-ansøgningen, der er første step i opbygningen af Erhvervsfyrtårnet, står 39 partnere med CLEAN, Water Valley Denmark, Klimatorium, Aarhus Universitet, VIA University College og Aarhus Kommune som hovedprojektledere. For at sikre en succesfuld vækstrejse er der nedsat en konsortiestyregruppe med nøgleaktører fra vandsektoren og her er Ulrik Gernow, COO i Grundfos Holding A/S formand.

”I Danmark er vi verdensførende i forhold til udvikling og implementering af vandteknologi. Med erhvervsfyrtårnet for vandteknologi vil vi få endnu bedre mulighed for at udvikle sammen i vandsektoren, samt adgang til at teste og demonstrere nye innovative løsninger i stor skala overfor internationale kunder.” Udtaler Ulrik Gernow, COO, Grundfos Holding A/S og formand for erhvervsfyrtårnets konsortiestyregruppe.

Vandsektoren har, foruden et stort potentiale også et stort ansvar, da de globale udfordringer omkring vandproblematikker og klimaforandringer ikke bliver mindre. Spildevand og drikkevandsvilkår er nogle af de største udfordringer på verdensplan. Globalt set er det samlede vandspild 35-40%, og i EU er det gennemsnitlige vandspild 22-25%. Fremtiden skal skabes gennem storskalaprojekter med tværgående samarbejde og dedikeret eksportarbejde, der bidrager til den grønne omstilling ved at rense og reducere vandspild, og på den måde skabe sundere vandløb, verdenshave og biodiversitet. Kort sagt en grønnere blå planet – som også den danske økonomi vil nyde godt af.

”Water Valley Denmark har søgt REACT-midler til især storskalaprojekter, der skal fungere som fælles udviklings- og demonstrationsfaciliteter af danske løsninger. Et andet vigtigt projekt er omkring datadeling og datasikkerhed, der vil fungere som ”backbone” for kommende udviklingsprojekter. Dette muliggør, at virksomheder, forskere og studerende har adgang til kvalitetssikret data, der sikrer en øget effektivisering, optimering og styrkelse af vidensdelingen på tværs af sektoren.” Udtaler Ulla Sparre, CEO, Water Valley Denmark.

Danmark er førende inden for reduktion af vandspild, og den gode fortælling om Danmark behøver ikke være begrænset til at handle om ikoniske vindmøller, Power-to-X og termisk energi.

”I den grønne omstilling har vandsektoren en vigtig rolle og det er afgørende, at vi får udnyttet den værdifulde know-how vi besidder i Danmark. Et erhvervsfyrtårn, der danner rammen for test- og demonstrations faciliteter, giver os endnu bedre forudsætninger for at øge accelerationen af udvikling af vandteknologi.” Udtaler Anders Søndergaard Larsen, formand for Water Valley Denmark og medlem af konsortiestyregruppen.

WATER VALLEY DENMARK SKAL GØRE DANSK VANDSEKTOR VERDENSFØRENDE

WATER VALLEY DENMARK SKAL GØRE DANSK VANDSEKTOR VERDENSFØRENDE

Water Valley Denmark skal være vækstmotoren, der forløser den danske vandsektors potentiale om at blive verdensførende og fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030. 

Bag Water Valley Denmarks kommende forsknings- og innovationsindsats står Dansk Industri understøttet af DI Vand samt selskaber som Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Systematic, Aarsleff, Rambøll, flere SMV-virksomheder som Stjernholm, universiteter og vandselskaber. Det brede udsnit af verdensførende selskaber og vidensinstitutioner inden for vandets kredsløb skal i fællesskab nedbryde siloer og skabe verdens bedste bæredygtige løsninger i det hidtil mest ambitiøse og konkrete forsøg på at gøre Danmark til den ledende nation inden for vand i verden til massiv gavn for både økonomien nationalt og miljøet globalt. 

Blå-grønne løsninger skal bidrage til at realisere visionen om at fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030, der vil medvirke til skabelsen af 4.000-5.000 nye danske arbejdspladser i vandsektoren. Anders Søndergaard Larsen, formand for Water Valley Denmark og medlemsdirektør i Dansk Industri, siger: 

”Med Water Valley Denmark giver vi bedre vilkår for de danske virksomheder, som arbejder på vandområdet, og en øget mulighed for at realisere deres potentiale indenfor udviklingen af morgendagens teknologier. Det er vores ambition, at vi via fremragende forskning og innovation kan demonstrere attraktiv dansk vandteknologi for de største markeder i verden.” 

Danmark skal være verdensleder målt på omsætning, eksport, innovationskraft, jobskabelse og have en positiv indvirkning på den globale grønne omstilling. Næstformand i Water Valley Denmark og formand for Aarhus Vand, Flemming Besenbacher, udtaler: 

”I Danmark har vi fundamentet til at skabe verdens førende epicenter for vand. Det kræver, at universiteter, kommercielle selskaber og forsyninger samarbejder om at sikre finansieringen og skabelsen af ny viden, teknologi og selskaber i skala med Grundfos og Danfoss, så vi kan øge dansk konkurrenceevne på verdensplan og skabe en grønnere blå planet.” 

Water Valley Denmark er et nationalt initiativ med base i Aarhus, der strækker sig på tværs af landet og bygger videre på allerede definerende initiativer for sektoren som Den Danske Vandklynge, DI Vand og Coast-to-Coast CC. Poul Due Jensen, CEO i Grundfos, uddyber: 

”Ambitionen er at skabe tætte relationer og samarbejdsalliancer, der styrker den danske vandsektor. Det vil i praksis sige at inddrage et samlet økosystem, der bygger videre på eksisterende initiativer og samtidig inkluderer flere virksomheder, internationale aktører, universiteter og lovende startups. Derved kan vi skabe ny viden og nye vandløsninger, som kan udbygge Danmarks allerede stærke position på verdensmarkedet for vandteknologi.” 

Water Valley Denmark skal sikre, at en samlet dansk vandsektor bliver verdensførende og skaber grøn vækst, arbejder mod opfyldelsen af Verdensmålene, skaber arbejdspladser og indfrier målsætningen om at fordoble eksporten i 2030. Water Valley Denmark lanceres på Vandets Dag den 22. marts. 

For yderligere information venligst kontakt Anders Søndergaard Larsen, Formand for Water Valley Denmark via asl@di.dk eller på telefon +45 2060 6962 

AFSENDERE AF PRESSEMEDDELELSEN
Formandskabet i Water Valley Denmark; Anders Søndergaard Larsen, formand for Water Valley Denmark og medlemsdirektør for Dansk Industri og Flemming Besenbacher, næstformand i Water Valley Denmark og formand for Aarhus Vand. 

OM WATER VALLEY DENMARK 
Water Valley Denmark vil realisere vandsektorens potentiale gennem fire indsatsområder: 

» Bidrage til stærkere innovations- og forskningsmiljøer gennem samarbejde 
» Udvikling af et sammenhængende startupmiljø med accelerator- og inkubationsprogrammer og skabelsen af nye danske unicorns i vandsektoren 
» Det fysiske epicenter for aktiviteterne vil være et innovationsdistrikt i Aarhus 
» Etablering af storskalaprojekter, der skal sikre udvikling af nye innovative danske vandløsninger, som vil rumme udviklings-, test- og demonstrationsfaciliteter, så verden får mulighed for at opleve dansk vandteknologi på tætteste hold 

Water Valley Denmark har en solid opbakning fra den danske vandbranche og vandselskaber og er bredt repræsenteret i styregruppen af DAVNA og DI Vand. 
Se mere på www.DI.dk/WaterValleyDenmark 

FAKTABOKS – DEN DANSKE VANDSEKTOR 
» Danmark har flest patenter indenfor vandteknologi pr. mio. indbyggere i verden (1) 
» Rangeret som nr. 2 i verden målt på konkurrenceevne i en opgørelse af IMD i 2020 (2) 
» Bidrager med 29 mia. kr. til Danmarks BNP, svarende til 1,4% af Danmarks BNP 
» Eksporterer vandteknologi svarende til 2,5% af Danmarks BNP, og det sætter os på en solid andenplads i EU kun overgået af Italien 
» Beskæftiger pt. ca. 29.000 fuldtidsansatte 
» Omsætter for 85 mia. kr. årligt 
» Arbejder tæt sammen med kommuner, universiteter og kommercielle virksomheder, og har inddraget over 200 virksomheder og institutioner i over 400 projektsamarbejder 
» Fordobling af eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030, vil medvirke til skabelsen af 4.000-5.000 arbejdspladser (3) 

(1) https://www.vandvision.dk/fakta/ 
(2) https://www.imd.org/news/updates/IMD-2020-World-Competitiveness-Ranking-revealed/ 
(3) DAMVAD Analytics